slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
kontakt: Jančúch Miroslav
Stránske 212
013 13 Rajecké Teplice

tel.: 0905 535 236

e-mail: revizie-zz@jancuch.sk

e-mail: zreja@jancuch.sk
Stručné oboznámenie s predpismi na základe ktorých naša firma vykonáva svoju činnosť.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a)
Vyhláška MPSVR SR 508 / 2009 Zz. § 8, 9, 12, 14, 17, 18
 

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č. 124 / 2006 Z.z.


o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zakon124-2006.pdf)

VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 508 / 2009 Zz.

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (Vyhlaska508-2009.pdf)

 

Prevádzka technického / zdvíhacieho / zariadenia

Podnikateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:
- vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
- obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou,
- vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
- vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podľa prílohy č.4, vyhl. 508/2009 Zz.
- vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

Prehliadka a skúška technického / zdvíhacieho / zariadenia

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:
- typová skúška,
- úradná skúška
- opakovaná úradná skúška
- skúška po oprave
- skúška po rekonštrukcii
- odborná prehliadka,odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 6 a 7. vyhl. 508 / 2009 Zz. Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva :
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného,prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky :
- po odstavení dlhšom ako jeden rok,
- po demontáži a opätovnej montáži,
- po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom,ak bola potrebná zmena istenia,
- vtedy,ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

* Lehoty prehliadok a skúšok technického / zdvíhacieho / zariadenia sú uvedené v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.