ODBORNÉ

skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení

Bootstrap Slider

ÚVOD

 

 Vitajte na stránke revizie-zz, naša firma vykonáva svoju činnosť na základe ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SR č. 124 / 2006 Z.z. a VYHLÁŠKY MPSVaR SR č. 508 / 2009 Zz. 


KEDY A PREČO POTREBUJETE NAŠE SLUŽBY:

Prevádzka technického / zdvíhacieho / zariadenia
Prevádzka technického / zdvíhacieho / zariadenia
Podnikateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

- vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky

- obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou

- vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach

- vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podľa prílohy č.4, vyhl. 508/2009 Zz.

- vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.
Prehliadka a skúška technického / zdvíhacieho / zariadenia
Prehliadka a skúška technického / zdvíhacieho / zariadenia
Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

- typová skúška,
- úradná skúška
- opakovaná úradná skúška
- skúška po oprave
- skúška po rekonštrukcii
- odborná prehliadka,odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 6 a 7. vyhl. 508 / 2009 Zz.

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva :

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného,prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky :
- po odstavení dlhšom ako jeden rok,
- po demontáži a opätovnej montáži,
- po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom,ak bola potrebná zmena istenia,
- vtedy,ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

* Lehoty prehliadok a skúšok technického / zdvíhacieho / zariadenia sú uvedené v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.
 

CENNÍK

 


Ceny sú stanovené podľa cenníka odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení " P R E S O X " 2010.
Cenu je možné po dohode s odberateľom na základe skutočnosti ako typ kontrolovaného zariadenia, počet zariadení, technický stav zariadenia, vek zariadenia, miera používania, znížiť o 10 až 50 % z výslednej sumy cenníkových položiek.

 

ZÁKLADNÝ KURZ PRE OBSLUHU ZZ
Cena základného kurzu sa pohybuje od 26 € do 140 € na osobu. U ceny rozhoduje: typ zariadenia, počet dní školenia, počet pracovníkov v kurze, atď.
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE FYZICKÉ OSOBY
(KAŽDÝCH 5 ROKOV)

Cena aktualizačnej odbornej prípravy je od 20 € do 50 € na osobu.
Pri väčšom počte pracovníkov je možné dojednať zľavu.

REFERENCIE